Over het Platform VDV en Resolutie 1325

Platform VDV

Doel

Het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede (VDV) is ontstaan in 2005 en is sinds oktober 2016 een vereniging van lidorganisaties en individuele leden. De doelstelling van het Platform VDV is een  gerichte inhoudelijke bijdrage van (Nederlandse) vrouwenorganisaties en individuele leden aan het bevorderen van duurzame vrede en de aandacht voor het genderaspect hiervan. Eén van de mogelijkheden is het ten uitvoer leggen van (inter)nationale afspraken, met name VN-Veiligheidsraadresolutie 1325.

Het platform heeft een Huishoudelijk regelement. Klik hier voor de tekst

Oorlogen zijn niet alleen een zaak van regeringen en legers. Groepen burgers bevechten elkaar, de technologie maakt wapens bereikbaar voor iedereen, zelfs voor kinderen. Legers worden ingezet om de ‘vrede’ af te dwingen of te handhaven. Werken aan vrede en veiligheid is een zaak voor iedere burger – mannen en vrouwen. Het Platform VDV wil dat steeds meer vrouwen gaan werken aan vrede en veiligheid. Daarvoor moeten ze de kans krijgen en alle kansen ook aangrijpen.

Conflicten zullen er altijd zijn. In plaats van geweld bestaan er ook andere en creatieve manieren om ze op te lossen. Het Platform VDV zet zich hiervoor in. Ook uw organisatie is welkom!

Het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede heeft de ANBI-status (rsin 8568 58 961).Zie hier voor de statuten,  het jaarverslag 2018, de jaaarrekening 2018 en de  bestuurssamenstelling. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden.

Wilt u lid worden van Platform Vrouwen en Duurzame Vrede?

Dat kan, graag zelfs. Want we zijn een vereniging met leden en ieder jaar een Algemene Ledenvergadering. En daarvoor zijn leden nodig.

Iedere veertien dagen ontvangt u desgewenst een digitale nieuwsbrief: de Vredesflits

Het lidmaatschap bedraagt 20 euro.

U kunt dat overmaken op rekeningnummer NL60TRIO0338471049U hebt dan de mogelijkheid om het beleid van de vereniging mede te bepalen.

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met mailto:info@vrouwenenduurzamevrede.nl

 

Bij dit adres kunt u zich ook opgeven als lid of als abonnee.

Lidorganisaties

Van het Platform VDV zijn, naast de individuele leden,  de volgende organisaties lid:

Partnerorganisaties

Het Platform VDV werkt samen met twee partnerorganisaties:


Resolutie 1325

Wat is 1325?

De VN Veiligheidsraad heeft zich op 24 en 25 oktober 2000 in New York gebogen over het vraagstuk van vrouwen in relatie tot vrede en veiligheid. Het ging over de behoeften van vrouwen bij VN-vredesoperaties en over de rol van vrouwen bij het consolideren en handhaven van vrede. Alle maatregelen op het gebied van vrede en veiligheid horen volgens de VN getoetst te worden op de man-vrouw-effecten die ze hebben.

Op 31 oktober 2000 aanvaardde de Veiligheidsraad unaniem Resolutie 1325 inzake vrouwen, vrede en veiligheid. De resolutie roept op:

  1. Rekening te houden met de gelijkwaardigheid van de seksen.
  2. Zorgvuldig rekening te houden met de bijzondere behoeften van vrouwen en meisjes bij hun terugkeer en vestiging in voormalige conflictgebieden, hun reïntegratie en hersteloperaties.

De aanvaarding van deze historische resolutie geldt als een belangrijke stap in de richting van de erkenning van de rol van vrouwen bij het beheersen van conflicten, vredehandhaving en het consolideren van de vrede na conflicten.

U kunt de volledige tekst van Resolutie 1325 nalezen in het Nederlands of Engels.

Resolutie 1325 wereldwijd

Op dit moment hebben van de 192 lidstaten van de VN ongeveer 40 landen een nationaal actieplan (NAP), een kleine 20%. Een NAP is nodig om regeringen te verplichten tot een daadwerkelijke uitvoering van resolutie 1325.

Verwante resoluties

Na Resolutie 1325 zijn er nog diverse resoluties verschenen, die dieper ingaan op aspecten van vrouwen, vrede en veiligheid. Bijvoorbeeld:

  • Resolutie 1820 (2008), die een onmiddellijke en volledige halt toeroept aan handelingen van seksueel geweld;
  • Resolutie 1888 (2009): Laat elke vrouw meetellen;
  • Resolutie 1889 (2009), die de impact van Resolutie 1325 wil versterken, door handvatten te bieden voor de implementatie van en rapportage over de invoering van 1325;
  • Resolutie 2106 (2013). Doel van deze Resolutie is een eind te maken aan de straffeloosheid van conflict-gerelateerd geweld.
  • Resolutie 2122 (2013) over meer betrokkenheid van vrouwen bij het oplossen van conflicten.
  • En Resolutie 2242 (2015) waarin de balans wordt opgemaakt van de in 2000 genaakte belofte om vrouwen meer te betrekken bij het oplossen van gewapende conflicten.

Resolutie 1325 in Nederland

In 2008 heeft Nederland een Nationaal Actieplan 1325 ontwikkeld voor de periode 2008-2011. In dit NAP is duidelijk verwoord dat Nederland zich langdurig wil inzetten voor de uitvoering van Resolutie 1325 over vrouwen, vrede en veiligheid. Het nieuwe Nationaal Actieplan (NAP II, voor 2012-2015) bouwt voort op het eerdere NAP 1325 en is daar een verdieping en verdere aanscherping van.

Het Nederlandse NAP is wereldwijd uniek omdat het een samenwerking is tussen de regering en het maatschappelijk middenveld.

Meer informatie over het Nederlandse Actie Plan 1325 is te vinden op de site van NAP 1325.

Presentatie brochure

Platform VDV en 1325

Het Platform VDV is een van de ondertekenaars van het Nationale Actieplan 1325. Belangrijk actiepunt voor het Platform VDV is dan ook om vrouwenorganisaties en vredesorganisaties elders in de wereld aan te zetten tot het lobbyen bij hun regering voor een eigen NAP, waarin de inbreng van vrouwen- en vredesorganisaties is verankerd.

Brochures

Het Platform VDV heeft  brochures uitgegeven met achtergrondinformatie over Resolutie 1325 en voorbeelden van vrouwen(groepen) die hier aan werken.

In 2015 is de derde, geheel geactualiseerde uitgave verschenen, in het Nederlands en in het Engels.

Voor de versies van 2006  en 2010 klik hier en hier.

In december 2020 is de nieuwe brochure uitgekomen:Werken met 1325
klik hier werken met 1325

werken met 1325

Uitvoering Nederlands Nationaal Actieplan 1325

Focusland Colombia.

Colombia