Privacyverklaring

vastgesteld netwerkvergadering 11 juni 2018

Inleiding

Het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede is een vereniging van personen en organisaties.
De voorwaarden voor het lidmaatschap zijn omschreven in de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement, zoals is samengesteld op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Daarnaast zijn er donateurs, sympathisanten en abonnées.
Het Platform is een vrijwilligersorganisatie. Het bestuur wordt gekozen en benoemd op de ALV en
ontvangt geen financiële bijdrage voor haar activiteiten.
Het Platform is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr 67 169147
Adres: p/a YWCA NL; F.C.Dondersstraat 23, 3572 JB Utrecht
info@vrouwenenduurzamevrede.nl
www.vrouwenenduurzamevrede.nl

Activiteiten

Naast bijeenkomsten wordt een digitale Nieuwsbrief, VЯedesflits, gepubliceerd t.b.v. de leden en
sympathisanten die zich hiervoor aangemeld hebben.
Een tijdschrift Gender en duurzame VЯede wordt vier maal per jaar uitgegeven. Dit wordt aan de
leden toegestuurd maar ook aan abonnées die zich hier voor opgegeven hebben.

Persoonsgegevens

Van de persoonsgegevens van leden, donateurs en abonnées worden alleen de postadressen en
emailadressen opgeslagen.
Voor lidorganisaties geldt één centraal contact adres.
Van de persoonsgegevens van sympathisanten worden alleen emailadressen opgeslagen.
Deze gegevens worden alleen gebruikt voor interne communicatie, toezending van het tijdschrift
Gender en duurzame VЯede en de nieuwsbrief VЯedesflits, nadat hiervoor toestemming gegeven is.
Te alle tijden kan deze toestemming ingetrokken worden. Zie ook hiervoor de statuten en het
huishoudelijk reglement.

De website www.vrouwenenduurzamevrede.nl is aangepast aan de Wet Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)
Emails naar info@vrouwenenduurzamevrede.nl worden doorgestuurd naar bestuursleden.